top of page
Stichting TENDA Beleidsplan 2020-2022

 

Stichting Tenda is een non-profit instelling, opgericht om Portugees sprekende immigranten, die zich in kwetsbare situaties bevinden, bij te staan.
 

Dergelijke situaties doen zich in het leven van deze immigranten om verschillende redenen voor:

  1. irreguliere migratie status

  2. het verlies van documenten

  3. het ondergaan van huiselijk geweld

  4. gender gerelateerd geweld

  5. arbeidsuitbuiting

  6. mensenhandel

  7. overige extreme omstandigheden die als kwetsbaar kunnen worden ervaren

 

Daarnaast proberen we de uitwisseling van de Latijns Amerikaanse cultuur te bevorderen waar mogelijk. Enerzijds om de afstand tot de maatschappij te verkleinen, anderzijds om gezamenlijk deze aspecten uit de cultuur te kunnen beleven en zo de heimwee naar het moederland te verlichten. Onderwijs en sport fungeren hierbij mede als instrumenten om het zelfbeeld te bevorderen voor de Portugezen, Brazilianen, Angolezen, Mozambikanen, kortom, de Portugees sprekenden in het algemeen. 

 

Activiteiten/Programma’s 

 

Om de doelgroep op een structurele en georganiseerde wijze bij te kunnen staan, zijn er een vijftal programma’s ontwikkeld die ieder een fundamenteel onderdeel van de samenleving omvatten. Onderdelen waardoor men, wanneer daar problemen in zijn, niet goed kan functioneren, hetzij op het juridische vlak, het sociale vlak, op het gebied van gezondheid of op financieel gebied. Daarnaast is er een programma ontwikkeld op het gebied van cultuur, dat voor immigranten houvast en een brug naar de samenleving in Nederland biedt. Aan ieder van deze programma’s zijn relevante experts en een groot netwerk verbonden waaruit geput kan worden wanneer nodig. 

Vaak staan problemen niet op zichzelf en bevinden zij zich op meerdere vlakken tegelijkertijd. Deze casussen zullen interdepartementaal worden besproken. Echter heeft de belanghebbende zelf contact met de relevante professional op het gebied waarop hulp nodig is. Op de volgende pagina’s worden de programma’ s uiteen gezet. 

Juridisch Leven Programma

 

Het "Juridisch Leven Programma” is een initiatief dat als doel heeft gratis juridisch advies te geven aan de gemeenschap van Brazilianen en andere Portugees sprekenden in Nederland of hen door te verwijzen naar Nederlandse en/of Braziliaanse professionals en instellingen die in het specifieke geval de juiste hulp kunnen bieden, eventueel met rechtsbijstand. 

 

Experts op het gebied van de Nederlandse wet- en regelgeving en van de institutionele instellingen in Nederland helpen Portugeestalig sprekende mensen die met deze instanties te maken krijgen bij het vinden of bewandelen van de juiste juridische weg in Nederland, het invullen van formulieren, begeleiden bij afspraken en eventueel het vertalen bij gesprekken. Vaak gaat het om dossiers bij de gemeente, de IND, juridische afwikkeling van een ziekenhuisopname of andere instellingen.

 

Het programma voorziet niet in het aanspannen van rechtszaken of het starten van noodzakelijke gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures, noch vertegenwoordigt het partijen in een procedure die al is gestart. Dergelijke acties of procedures moeten worden besproken met geschikte professionals die, onafhankelijk van het programma, en zonder enig eigen belang zullen optreden. ‘Juridisch Leven’ helpt bij het zoeken van de juiste professionals binnen haar netwerk of daarbuiten. De keuze van de professional zal altijd door de belanghebbende worden gemaakt.

 

Het programma beperkt zich tot juridisch advies en biedt geen hulp bij sociale bijstand (zoals opvang of huisvesting) of psychologische hulp; voor deze hulpvraag kan men terecht bij de andere programma's van Fundação Tenda en hier zullen we dan ook naar verwijzen en de betreffende collega op de hoogte stellen wanneer die hulpbehoevende dit wenst.

 

Het programma werkt onafhankelijk en is niet gekoppeld aan een bepaald Nederlands of Braziliaans advocatenkantoor, noch zal het enige financiële vergoeding ontvangen voor het opnemen van de naam van deze professionals in een lijst die naar de belanghebbende wordt gestuurd of voor hun prestaties.

 

Juridische hulp wordt niet geboden in gevallen waarin de belanghebbende al een advocaat is aangewezen of voldoende financiële middelen en/of kennis heeft om zelf juridische hulp in te schakelen.

 

Gezond Leven Programma

In het “Gezond Leven Programma” is het onze missie toegang tot een netwerk van zorgprofessionals te ontsluiten die bereid zijn te voorzien in de basisbehoeften van diegenen die geen toegang hebben tot het verzekeringsstelsel waaruit het zorgsysteem in Nederland bestaat. 

 

Ook al hebben niet-verzekerden recht op noodzakelijke medische zorg, dit wordt niet altijd en overal omarmd en de administratieve organisatie die erbij komt kijken, is voor velen niet te overzien. Voor niet-medisch noodzakelijke zorg, is er geen voorziening voor niet-verzekerden, terwijl zorg soms wel  nodig is. 

 

Het programma wil bijdragen aan het vergroten van de kennis bij niet-verzekerden op het gebied van de rechten die zij hebben ten aanzien van medisch-noodzakelijke zorg. Daarnaast ziet het Gezond Leven Programma erop toe dat, wie de hulp van Stichting Tenda inroept voor medische zorg, er alles aan gedaan wordt om de nodige hulp te verlenen ten aanzien van deze zorg, hetzij terugvallend op bestaande wet-en regelgeving, hetzij, wanneer mogelijk, op de inzet van vele vrijwilligers. Tevens wordt de persoon ondersteund in de financiële en soms juridische administratie er omheen. Hierbij wordt samengewerkt met het programma Juridisch Leven. 

 

Het Gezond Leven Programma richt zich niet alleen op fysieke zorg, maar ook op de psychosociale zorg, zoals bijvoorbeeld bij stress, depressiviteit, somberheid, angst en de implicaties daarvan op het sociale leven. Daarom ook is er een intrinsieke verbinding tussen dit programma en het "Sociaal Leven" programma. 

 

Waar onze vrijwilligers of mensen in het netwerk niet de juiste hulp kunnen bieden wordt geholpen bij het zoeken naar geschikte hulp. Daarnaast proberen wij mensen toe te leiden naar sport als onderdeel van een gezond fysiek en geestelijk leven. Daarin werken we samen met het programma “Cultureel Leven”.

 

Op onze website kun u onder de tab "partners" zien welke psychosociale en gezondheidsprofessionals bereidheid zijn Stichting Tenda te helpen bij het realiseren van dit programma en mensen te helpen die fysieke hulp of mentale ondersteuning nodig hebben.


Sociaal Leven Programma

Het "Sociaal Leven” programma is de basis en toegangspoort van al het werk van Stichting Tenda. Mensen die hun eigen land hebben achtergelaten om welke reden dan ook en zich vestigen in een nieuw land, waarvan ze niet de taal spreken, niet bekend zijn met de sociale infrastructuur of de cultuur, kunnen zich enorm eenzaam voelen. Doel van dit programma, is mensen te helpen hun waardigheid te herwinnen en maatschappelijke participatie te bevorderen juist wanneer men onverzekerbaar en ongedocumenteerd is en - of dakloos. Wanneer je ook nog verblijft zonder de nodige documenten is de toegang tot de maatschappij soms helemaal moeilijk te vinden. Waar begin je?

 

Stichting Tenda beoogt met het “Sociaal Leven” programma mensen in contact te brengen met andere mensen en te helpen in de eerste levensbehoeften, mocht de aankomst in Nederland niet zo verlopen als gehoopt. Uitbuiting en misleiding komt nog steeds regelmatig voor,. NIet alleen bij nieuwkomers, maar ook bij mensen die al langer in Nederland verblijven. Voor een ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken probeert Stichting Tenda klaar te staan. 

 

Wanneer mensen zich in een dergelijke situatie bevinden, spelen er vaak ook andere problemen mee. Het “Sociaal Leven” programma kijkt welke disciplines er nodig zijn en betrekt de relevante personen om zo een interdisciplinair team te vormen. De vrijwilliger van het “Sociaal Leven” programma heeft hierbij de coördinatie, echter, bijvoorbeeld specifieke juridische of financiële hulp gebeurt één op één tussen de hulpvrager en de relevante hulpverlener.

 

Naast de professionele hulp, zijn er vrijwilligers binnen het programma “Sociaal Leven” die bijvoorbeeld fungeren als een soort buddy of als sportmaatje. Ook leggen sommige vrijwilligers bezoeken af aan penitentiaire inrichtingen voor een bemoedigend woord of een contactmoment. Zij verlenen echter geen juridische steun.

 

Men kan voor zichzelf en - of voor iemand anders contact opnemen met de stichting. Na een uitvoerig telefonisch gesprek wordt een afspraak gemaakt dan wel direct toegeleid naar een van de programma's. Dat is afhankelijk van de aard van het probleem.

 

Cultureel Leven Programma

 

Het "Cultureel Leven" programma heeft tot doel culturele en sportieve activiteiten te promoten als een manier om deelname van de immigranten aan de maatschappij te vergroten en te borgen met behoud van de krachten van zijn/haar cultuur uit een van de Portugeestalige landen.

 

De Portugeestalige cultuur kent een enorme rijkdom en verscheidenheid. Zo is er de grote variatie aan culinaire gerechten uit verschillende landen, maar ook binnen een land. De Portugese taal heeft een lange en indrukwekkende taalkundige geschiedenis van verhalen tot poëzie en natuurlijk in de muziek. Daarnaast is er het universele voetbal dat verbindt, maar ook de cultuur rondom capoeira, een Braziliaanse vechtkunst met Afrikaanse origines. De Braziliaanse cultuur schenkt ook aandacht aan de verschillende stijlen haardracht, esthetiek en mode. Veel sociale verbinding vindt dan ook plaats in kapsalons of schoonheidssalons. Tot slot is er binnen de Portugeestalige cultuur een levendig geloof en wordt dit op vele verschillende manieren beleefd. In Nederland is er een groot aantal Portugeestalige kerkgemeenschappen over het land verspreid waar Brazilianen en andere Portugeestaligen bij elkaar komen, samen kerken en genieten van gezamenlijke maaltijden en andere sociale activiteiten die de kerkgemeenschappen organiseren.   

 

Het “Cultureel Leven” programma brengt mensen, culturele initiatieven en sportieve activiteiten samen en zoekt hierbij tevens de financiële middelen en geschikte plekken om deze uit te voeren samen met verschillende lokale organisaties die een multiculturele samenleving onderschrijven.  Stichting Tenda staat open voor een ieder die een initiatief heeft op sociaal-cultureel en/of sportief vlak. Hierbij maakt het niet uit of dit een particulier of publiek initiatief is.

 

Zo werkt Stichting Tenda ook samen met CRBE (Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior = Raad van Vertegenwoordigers van Brazilianen in het Buitenland). Deze organisatie zet zich in voor het geven van een stem aan Brazilianen in het buitenland. Een goed voorbeeld is het uitwerken van de Thematische Cultuur Tafel. Dit heeft ertoe geleid dat op 7 september 2014 voor het eerst de populaire Braziliaanse Onafhankelijkheidsdag grootschalig werd gevierd onder Braziliaanse burgers in Casa Muganga in Amsterdam in plaats van achter de exclusieve deuren van het Braziliaanse Ambassadeurshuis. Het evenement, genaamd “OUVIRANDÔ”, was vol Braziliaanse en Portugese cultuur open voor iedereen.

 

Stichting Tenda staat open voor ieder initiatief dat het “Sociaal Leven” programma onderstreept.


 

Nieuw Programma 2021-2022

 

Financieel Leven Programma

Het doel van het “Financieel Leven programma” is Brazilianen in Nederland die kampen met financiële problemen bij te staan om deze te boven te komen. Financiële problemen kunnen ontstaan door uitbuiting en misleiding, onverwachte zorgkosten of simpelweg omdat men het systeem in Nederland nog niet goed kent. Zo kan men met de belasting te maken krijgen of andere financiële instanties.

Wanneer iemand zich bij Stichting Tenda meldt, wordt eerst gekeken naar wat het probleem is. Het kan om een simpele betaalregeling gaan, maar iemand met financiële problemen kent vaak ook problemen op andere vlakken zoals op het juridisch vlak, op sociaal-maatschappelijk gebied of zelfs op het gebied van gezondheid. 

Zo iemand komt vaak in de schuldhulpverlening terecht, maar krijgt niet altijd de zorg die Nederlandse inwoners wel krijgen, omdat ze de weg ernaar toe niet kennen of omdat ze niet voorkomen in het systeem, waardoor passende hulp uitblijft. 

Stichting Tenda biedt in zo’n geval hulp om óf bij de juiste instanties in beeld te komen en vervolgens deze mensen te begeleiden óf betrekt haar eigen experts uit de andere programma’s erbij om tot een integrale aanpak te komen.

Daarnaast heeft het “Financieel Leven” programma als doel de financiële geletterdheid van de Braziliaanse gemeenschap in Nederland te verbeteren. We weten dat de meerderheid van de mensen het moeilijk vindt om het financiële systeem in Nederland te begrijpen. Ze zijn niet voldoende geïnformeerd over belangrijke geldzaken zoals de maandelijkse vaste uitgaven, belastingplicht, geld sparen, aflossen van schulden, investeren voor hun pensioen, investeren in de toekomst van hun kinderen, het kiezen van de juiste verzekeringen, een eerste huis kopen of bepalen wat de juiste momenten zijn om uitgaven te doen. Het gevolg hiervan is dat er verkeerde keuzes worden gemaakt die leiden tot onnodige schulden, zorgen en onzekerheid met mogelijke impact op gezondheid en sociaal-maatschappelijk bestaan.

Om deze redenen heeft Stichting Tenda een gratis Portugeestalig lesprogramma ontwikkeld om hierin ondersteuning te bieden , ‘Financieel Gezond’. Een ieder die deze financiële geletterdheid wil verbeteren kan aan deze training deelnemen. Aan het eind het lesprogramma zijn de deelnemers meer zelfverzekerd en hebben ze de juiste handvatten om een betere toekomst in Nederland op te bouwen. 

Toekomstig Programma

Na jarenlang mensen in kwetsbare situaties te hebben geholpen, ontdekten we dat één van de meest prangende behoeften is om deze mensen te opvang te bieden. Al is het maar voor een korte tijd, zodat ze even tot zichzelf kunnen komen, zich kunnen ontdoen van teleurstellingen, tegenslag of schaamte. Een plek waar hun beperkingen tot toegang van het systeem even niet gezien worden, waar ze zich even niet hoeven te schamen en waar ze de hulp krijgen die het hardst nodig is. 

Dat is onze droom en die visualiseren wij door het Casa Vida te noemen, een Huis Vol Leven.


 

Het Programma Casa Vida

 

In de jaarverslagen van organisaties die werken met hulp aan immigranten, worden verschillende redenen beschreven waarom een immigrant noodopvang nodig heeft. Niet-gedocumenteerd zijn en huiselijk geweld, zijn de meest voorkomende factoren die aanleiding geven tot het zoeken naar opvang. De meest voorkomende slachtoffers zijn niet-gedocumenteerde vrouwen met of zonder minderjarige kinderen die op straat belanden omdat ze geen recht hebben op huisvesting of, in sommige gevallen, zich niet bewust zijn dat ze recht hebben op zorg.

 

Het Leger des Heils biedt in enkele uitzonderlijke gevallen dagopvang echter zijn deze accommodaties niet toereikend voor moeders met kinderen en echtparen. Gelet op het gebrek aan opvangcentra om immigranten in deze omstandigheden op te vangen, is het van belang een plek te creëren waar mannen, vrouwen en kinderen tijdelijk kunnen worden ondergebracht, op een veilige en waardige manier.

 

Ook jongeren bevinden zich vaak in schrijnende situaties. Door omstandigheden zijn er die afhankelijk zijn geraakt van verslavende middelen, zijn in aanraking gekomen met justitie en wachten op uitzetting door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die hun repatriëring organiseert. Stichting Tenda wil ook aan deze jongeren tijdelijk opvang kunnen bieden, wanneer zij onvoldoende geld hebben om de wachttijd tot uitzetting te overbruggen. 

 

We hebben inmiddels een groot netwerk en veel ervaring opgebouwd. Samen met onze diepgewortelde wens geloven wij dat deze droom werkelijkheid kan worden.

Een plek, vergunningen, staf en geld zijn hierin onmisbaar, maar zeker ook rekenen wij op de vrijwilligheid en vrijgevigheid van particulieren, bedrijven en organisaties. Daarnaast zullen we mogelijke subsidie opties uitzoeken.
 
 

2020-2022

Voor al onze programma’s willen wij de activiteiten doorzetten en hulp blijven bieden. Voor het programma Financieel Leven hebben wij het project ‘Financieel Gezond’ opgezet dat een pilot draait in 2021/2022. Bij succes zullen wij dit programma uitbreiden naar andere delen van het land. 

Ook voor de andere programma’s valt te denken aan het ontwikkelen van specifieke vaardigheden middels een training om zo preventief te kunnen werken en een groter bereik te kunnen hebben onder de Portugeestalige gemeenschap.


 

Organisatie

 

Wij zijn een klein team met een groot netwerk. Het bestuur bestaan uit een voorzitter, een penningmeester/secretaris en twee leden, allen onbezoldigd en gezamenlijk bevoegd. De bestuurlijke voorwaarden zijn vastgelegd in de statuten.

De financiële administratie beleggen wij bij administratiekantoor Heijdra Administratie, te Den Haag. 

Amsterdam,

 

Raad van Bestuur, 

 

Stichting Tenda 

bottom of page